Pointe du Raz 1, Bretagne, France

Pointe du Raz 1, Bretagne, France

2.290 3