Schlackebeet im Elektrostahlwerk TNO 1985, 4

Schlackebeet im Elektrostahlwerk TNO 1985, 4

787 0