Reise / Asia / Middle East

Palestinian Territories

Pictures taken in the Palestinian Territories (West Bank and Gaza).
228 Fotos | Seite 1 von 4